top of page

Privacy beleid van Publishing Services Suriname (PubSeS)

Alvorens de website, producten en diensten van Publishing Services Suriname (PubSeS) te gebruiken raden we u aan dit privacy beleid aandachtig te lezen. Uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. We gaan er dan ook correct en volgens de GDPR regelgeving mee om en nemen gepaste maatregelen om deze gegevens te beschermen. Indien u niet eens bent met ons privacy beleid raden wij u ook aan om de site onmiddellijk te verlaten.

Nut en draagvlak van ons privacy beleid


1. Algemeen beleid inzake privacy bescherming

Publishing Services Suriname hecht belang aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens haar website gebruikers. Daarom houden wij bij het gebruik van jouw persoonsgegevens rekening met de rechten die je hebt volgens de GDRP regelgeving. Onze werkwijze bij het beschermen van persoonsgegevens is erop gericht de verwerking duidelijk te stellen en u de mogelijkheid bieden om uw gegevens te bewerken of verwijderen.

2. Toepassingsgebied van ons privacy beleid

Dit privacy beleid beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel, waar we deze gegevens bewaren en gedurende welke termijn.

3. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Publishing Services Suriname is een Publishing bedrijf gevestigd aan de Van Idsingastraat #133, Paramaribo, Suriname. Ons telefoonnummer is 520513, ons e-mailadres is pubsesu@gmail.com en wij zijn te vinden onder het Kamer van Koophandel en Fabrieken handelsregister(KKF)nummer 46973.​

 ​

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Publishing Services Suriname (PubSeS), zoals deze beschikbaar is gesteld door Publishing Services Suriname (PubSeS). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website (www.Pubses.com) aan u aanbieden. Door toegang tot en het gebruik van de website (www.Pubses.com) verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden op deze disclaimer pagina.

4. Wijzigingen

We houden ons het recht voor om dit privacy beleid te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande melding. Wel zult u de wijzigingsdatum van het Privacy beleild altijd erin terug vinden. Dit beleid dateert van 4-4-2019

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens 


1. Van wie verzamelen we gegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van

 • gebruikers, die de Publishing Services Suriname (PubSeS) website (www.pubses.com) bezoeken om louter informatie te verkrigen,

 • gebruikers, die de website (www.pubses.com) bezoeken om gebruik te maken van onze diensten,

 • gebruikers, die ons bezoeken om producten bij ons af te nemen. 


2. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen gegevens die je zelf doorgeeft, gegevens over bezoeken aan de website, facturatiegegevens, e-mailadressen, etc.

 • Gegevens die je zelf verstrekt

Soms kunnen we u om specifieke informatie vragen die u zelf vrijwillig kan verschaffen. Deze rechtstreekse persoonsgegevens kunnen zijn voor deelname aan wedstrijden, enquêtes, inschrijving op nieuwsbrieven, deelname aan promotie acties, aankoop van producten of diensten. Het betreft dan gegevens zoals onder meer je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, facturatiegegevens en offline en online identificatiegegevens van de gebruikers, waaronder gegevens van sociale media accounts.

 • Gegevens die we verzamelen via de website

We houden technische gegevens bij over iedereen die onze website bezoekt. Bv. het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel.
Daarnaast houden we bij hoe u als bezoeker de website gebruikt. Door informatie te verzamelen over wanneer mensen onze website bezoeken, waarop er wordt geklikt, waar men de website verlaat, etc. kunnen we analyses maken die ons toelaat om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Dit gebeurt door middel van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons bovengenoemde informatie doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in onze cookie verklaring.​

 

3. Waarom verzamelen we deze gegevens?

We hebben deze gegevens nodig om onze producten en diensten goed te kunnen aanbieden. We moeten bv met u kunnen communiceren en hebben specifieke informatie nodig bij het aangaan van een overeenkomst.

 • Verwerking bij dienstverlening

Deze gegevens hebben we nodig om onze overeenkomsten met u te kunnen naleven. Als we u een factuur moeten toesturen of u een promotie willen toekennen hebben we deze persoonlijke gegevens nodig zo ook voor bv. wedstrijden of enquêtes. 

 • Verwerking met het oog op communicatie

Uw gegevens zijn onder andere ook nodig voor marketingcommunicatie. Dit kan rechtstreeks bv via sociale media maar ook indirect bv via advertenties.

 

4. Wie heeft toegang tot de gegevens?

Publishing Services Suriname (PubSeS) beheert je gegevens en zal deze nooit verkopen. We kunnen wel een beroep doen op andere partijen teneinde onze dienstverlening te verbeteren. Wij werken alleen met derde partijen die onze voorwaarden en Privacyverklaring respecteren. In geval van een vermoeden van fraude, misdrijf of misbruik van de website (www.pubses.com) kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten doorgeven.

5. Waar bewaren we de gegevens?

Jouw gegevens worden in Europa en USA bewaard via Wix.com data storage.  

6. Hoe lang bewaren we de gegevens?

Dit verschilt afhankelijke van de bestemming van de gegevens maar voor ons geld dat wij de gegevens bewaren zolang als redelijkerwijze nodig is voor de relatie tmet onze gebruikers. On nodige gegevens worden zo snel als mogelijk verwijdert.

7. Hoe beveiligen we de gegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. We gebruiken relevante beveiligingsmaatregelen de gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. We zorgen bv. tijdens uw bezoek aan de website (www.pubses.com) voor een HTTPS beveiliging.

Rechten van gebruikers ten aanzien van persoonsgegevens

Alle gebruikers hebben recht om eventuele onjuiste of onvolledige gegevens (laten) verbeteren of verwijderen, Daarnaast is het toegestaan om te vragen bepaalde gegevens niet te gebruiken voor bepaalde doeleinden bv, marketing. Je kan ons hiervoor contacteren via e-mail of beschikbare contactgegevens. Hiervoor zijn wij echter wel verplicht om je identiteit te controleren. 

De volgende opsomming geeft in een keer een overzicht van rechten van de gebruikers:

 • Gebruikers kunnen een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van hun bijhouden.

 • Gebruikers kunnen foutieve persoonsgegevens laten verbeteren

 • Gebruikers kunnen persoonsgegevens die niet langer relevant zijn laten verwijderen.

 • Gebruikers kunnen persoonsgegevens laten doorsturen naar een andere partij.

 • Gebruikers kunnen persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Dit kan door gebruik te maken van de opt-out optie bij onze cookie verklaring.

 • Gebruikers kunnen ons vragen om het gebruik van hun persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van hun persoonsgegevens.


Klachtenbehandeling en contactgegevens inzake persoonsgegevens

Bij klachten omtrent persoonsgegevens of eventuele vragen kan er contact met ons worden gemaakt via onze contactgegevens of per e-mail.

bottom of page