top of page

Disclaimer voor Publishing Services Suriname (PubSeS)

 

Contact gegevens

Publishing Services Suriname

Van Idsingastraat #133

Paramaribo

Suriname

  • Telefoon: 520513

  • Email: Publising Services Suriname

  • KKF nummer: 46973

 ​

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Publishing Services Suriname (PubSeS), zoals deze beschikbaar is gesteld door Publishing Services Suriname (PubSeS). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website (www.Pubses.com) aan u aanbieden. Door toegang tot en het gebruik van de website (www.Pubses.com) verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden op deze disclaimer pagina.

Intellectueel eigendom Garantie op Juistheid

Het gebruik van de informatie op deze website (www.Pubses.com) is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website (www.Pubses.com) alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

De inhoud van deze website (www.Pubses.com) met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden etc. zijn beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan Publishing Services Suriname (PubSeS) en/of rechthoudende derde partijen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Publishing Services Suriname (PubSeS) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website (www.Pubses.com) te hergebruiken. 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website (www.Pubses.com) is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Hierdoor kan de informatie niet gebruikt worden om persoonlijke of specifieke claims aanhangig te maken tenzij er op expliciete wijze specifieke overeenkomsten zijn aangegaan.

Publishing Services Suriname (PubSeS) zet zich in opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inzet kunnen er onjuistheden voorkomen in de beschikbaar gestelde informatie. Indien deze informatie onjuist is en/of als bepaalde inhoud (content) niet beschikbaar is zal Publishing Services Suriname (PubSeS) zich inzetten om dit zo snel als mogelijk recht te zetten of corrigeren.

 

Bij vaststelling van onjuistheden kunt u Publishing Services Suriname (PubSeS) via e-mail hiervan op de hoogte stellen. Publishing Services Suriname (PubSeS) kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van (onjuiste) informatie op de website (www.Pubses.com). 

De inhoud van de website (www.Pubses.com) en hyperlinks kunnen ten alle tijden zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Publishing Services Suriname (PubSeS) geeft geen garanties voor de werking van de website (www.Pubses.com) en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang of gebruik van de website (www.Pubses.com).

 

De website (www.Pubses.com) kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van deze hyperlinks impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de inhoud van de betrokken websites of pagina's. Publishing Services Suriname (PubSeS) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites of pagina's staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Garantie op Juistheid

Voor de producten en prijzen die op de website (www.Pubses.com) staan, geldt dat Publishing Services Suriname (PubSeS) streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel type- of perceptiefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Publishing Services Suriname (PubSeS) te mogen claimen of te veronderstellen. Publishing Services Suriname (PubSeS) behoudt zich het recht voor om producten en prijzen op de website (www.Pubses.com) te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Surinaams recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn Surinaamse rechtbanken bevoegd om hierover uitspraken te doen.

bottom of page